مشتری عزیز:
لطفاً عکس مورد نظر بهمراه جزئیات کیک سفارشی خود را اینجا ثبت کنید. به زودی باهاتون تماس میگیریم.
رادمانی در شان شما